WELCOME

  

WELCOME TO KRU MUAYTHAI ASSOCIATION

 

THE ONLY ASSOCIATION THAT REGISTER KRU (MASTER, TEACHER )

RECOGNIZE BY MINISTRY OF CULTURE

 

Official registered No167/2546 under the Office National Culture Commission Thailand

(since 9 May 2003 )

 
  

 

-             


 

   

           img059.jpg - 1.42 Mb              

 

                 เนื่องจากในปี พ.ศ. ๒๕๕๙ เป็นปีมหามงคลของปวงชนชาวไทย เป็นปีที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ

เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบติครบ ๗๐ ปี เมื่อวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๕๙ และเพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ

ทรงพระชนมพรรษาครบ ๗ รอบ ๘๔ พรรษาในวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ ดังนั้นเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติและสานต่อความสำเร็จ

จากการจัดงานมหกรรม "ศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัวเอกลักษณ์ไทย สู่นานาชาติ" ครั้งที่ ๑ ซึ่งได้จัดขึ้นระหว่างวันที่ ๑๒ - ๒๒

มีนาคม ๒๕๕๙ ดังนั้นเพื่อเป็นการสนองตอบต่อความสนใจของผู้เข้าแข่งขัน และผู้สนใจโดยทั่วไปทั้งในประเทศ และต่างประเทศ

สมาคมครูมวยไทยจึงได้จัดทำโครงการ "มหกรรมศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัวเอกลักษณ์ไทยสู่นานาชาติ" ครั้งที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๑๒ - ๒๒

มีนาคม ๒๕๖๐ บริเวณลานอเนกประสงค์ ศูนย์การค้า เอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ ขึ้นอีกวาระหนึ่ง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ สนองตอบ

ต่อการตื่นตัว และสนใจในศิลปะการต่อสู้ของไทย ทั้งยังดำรงรักษาศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัวเอกลักษณ์ไทย ได้แก่ มวยไทย

มวยไทยโบราณ คีตมวยไทย ดาบไทย แอโรบิคมวยไทย กระบี่กระบอง สัมนามวยโบราณ การสอบเลื่อนขั้นครูมวยไทย

และเพื่อเป็นการสร้างสีสันของงาน จึงได้จัดการประกวดเทพธิดานักสู้ โดยในปี ๒๕๖๐ จะได้เพิ่มกิจกรรมการแข่งขันกีฬา

มวยไทยทหารชิงแชมป์โลก และการแสดงศิลปวัฒนธรรมประจำภาคจากโรงเรียนต่าง ๆ โดยคาดว่าจะมีประเทศผู้สนใจทั้งภายใน

และต่างประเทศเข้าร่วมงานไม่ต่ำกว่า ๔๕ ประเทศ นักกีฬา ผู้ติดตาม ไม่ต่ำกว่า ๘๐๐ คน นอกจากนั้นยังเป็นโอกาสอันดีที่จะได้

แสดงถึงประเพณี วัฒนธรรมอันดีงาม โดยการนำนักกีฬา ตลอดจนนผู้เข้าร่วมงานเข้าพิธีไหว้ครูมวยไทยโลก (นายขนมต้ม)

ที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาในวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๐ ซึ่งเป็นประเพณีที่มีการจัดในวันที่ ๑๗ มีนาคมของทุกปี

โดยมีการสนับสนุนจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

                                                                                                             

                                                                                                        w.jpg - 789.81 Kb

   มหกรรมศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัวเอกลักษณ์ไทยสู่นานาชาติ ครั้งที่ ๒

(2nd International Thai Martial Arts Games & Festival 2017)

หลักการและเหตุผล                            

                จากการที่สมาคมครูมวยไทยได้เล็งเห็นถึงคุณค่า และความสำคัญของกีฬามวยไทย จึงได้มีการจัดกิจกรรมแข่งขันมวยไทย

และมวยโบราณเป็นประจำตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๓๘ เป็นต้นมา โดยได้รับความร่วมมือจากภาครัฐ และเอกชนมาโดยตลอด ซึ่งใน พ.ศ. ๒๕๕๙

ได้จัดงาน “มหกรรมศิลปะการต่อสู้เอกลักษณ์ไทย สู่นานาชาติ“ ครั้งที่ ๑ ระหว่างวันที่ ๑๒ – ๒๒ มีนาคม ๒๕๕๙ ณ ศูนย์การค้า

 เอ็ม บี เค เซนเตอร์  ซึ่งประสบความสำเร็จตามวัตถุประสงค์เป็นอย่างดี มีผู้สนใจทั้งชาวไทย และต่างประเทศเป็นจำนวน มาก

 เนื่องจากเล็งเห็นประโยชน์อันเกิดจากการฝึกหัด  เรียนรู้อย่างจริงจังตลอดจนจากการสัมมนาของมวยไทย ซึ่งนอกเหนือจากการเป็น

 ศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัวแล้วยังสามารถนำมาเป็นรูปแบบของการออกกำลังกายเพื่อเสริมสร้างสุขภาพ ฝึกฝนให้มีความมานะอดทน

รวมทั้งยังแสดงถึงวัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม ซึ่งถือเอาวันที่ ๑๗ มีนาคม ของทุกปี เป็นวันไหว้ครูมวยไทย (นายขนมต้ม)

โดยการนำนักกีฬาเข้าร่วมพิธีไหว้ครูมวยไทยโลก ณ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งจัดโดย “การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย” 

และในปี พ.ศ. ๒๕๕๙ เป็นปีมหามงคลของปวงชนชาวไทย เนื่องจากเป็นปีที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯเสด็จเถลิงถวัลย

ราชสมบติครอบ ๗๐ ปี  เมื่อวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๕๙ และเพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรง

พระชนมพรรษาครบ ๗ รอบ ๘๔ พรรษาในวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ ดังนั้นเป็นการเฉลิม พระเกียรติและสานต่อความสำเร็จ

สมาคมครูมวยไทยโดย นายชินวุธศิริสัมพันธ์ ดำรงตำแหน่งนายกสมาคมฯ คนปัจจุบัน ได้ประสานกับสมาคมผู้ผลิต

ดำเนินรายการวิทยุและวิทยุโทรทัศน์ (ประเทศไทย) จัดทำโครงการ “มหกรรมศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัวเอกลักษณ์ไทยสู่นานาชาติ”

ครั้งที่ ๒ (2nd International Thai Martial Arts Festival) ขึ้นอีกวาระหนึ่ง โดยจะจัดให้มีการแข่งขันศิลปะป้องกันตัวเอกลักษณ์ไทย

ได้แก่ มวยไทย มวยโบราณ ดาบไทย คีตมวยไทย  (แอโรบิคมวยไทย) ร่ายรำไหว้ครูมวยไทย และแม่ไม้มวยไทย  รวมทั้งสัมมนา

มวยโบราณ  การสอบเลื่อนขั้นครูมวยไทย และการประกวดเทพธิดานักสู้ โดยในปี ๒๕๖๐ จะได้เพิ่มกิจกรรมการแข่งขันกีฬา

มวยไทยทหารชิงแชมป์โลก และการแสดงศิลปวัฒนธรรมประจำภาคจากโรงเรียนต่าง ๆ  โดยเปิดโอกาสให้ผู้สนใจทั้งในประเทศ

และต่างประเทศได้สมัครเข้าร่วมการแข่งขัน โดยคาดว่าจะมีประเทศที่สนใจจะเข้าร่วมในกิจกรรมดังกล่าวไม่ต่ำกว่า ๔๕  ประเทศ

นักกีฬา และผู้เข้าร่วมงานไม่ต่ำกว่า ๘๐๐ คน


ศิลปะป้องกันตัวที่จัดแข่งขัน


              ๑. เพื่อส่งเสริมเผยแพร่ และพัฒนาศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัวเอกลักษณ์ไทยให้เป็นที่ยอมรับทั้งภายในประเทศ

                   และต่างประเทศ            

  ๒. ให้ผู้เข้าร่วมการแข่งขันได้เข้าร่วมพิธีไหว้ครูมวยไทยโลก ร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เพื่ออนุรักษ์วัฒนธรรม

                   และส่งเสริมประเพณีไหว้ครูมวยไทย มีการพบปะสังสรรค์ แลกเปลี่ยนความรู้ ทัศนคติ โดยใช้ศิลปะการต่อสู้

                   สร้างความเข้าใจอันดีต่อกัน และเป็นการเสริมสร้างความสามัคคี มิตรภาพในหมู่คณะ

              ๓.  เพื่อสนองนโยบายรัฐบาลเชิงยุทธศาสตร์ที่จะให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยว และกีฬา

              ๔. เพื่อประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ของประเทศไทย ส่งเสริมการท่องเที่ยวไทย และสร้างรายได้ที่เกิดจากนักท่องเที่ยว

                   และนักกีฬาที่เข้าร่วมการแข่งขัน

ระยะเวลาดำเนินการ 

                   ๑๒ – ๒๒ มีนาคม  ๒๕๖๐

สถานที่จัดการแข่งขัน     ………………………………………………

               พิธีไหว้ครูมวยไทย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ศิลปะป้องกันตัวที่จัดแข่งขัน


                  ๑. มวยไทย

              ๒. มวยโบราณ

              ๓.  ร่ายรำไหว้ครูมวยไทย และแม่ไม้มวยไทย

              ๔.  คีตมวยไทย (แอโรบิคมวยไทย)

              ๕.  ดาบไทย                  

              ๖.  มวยไทยทหารชิงแชมป์โลก

งบประมาณจัดการแข่งขัน

                  ๑๕,๐๐๐,๐๐๐.- บาท (สิบห้าล้านบาทถ้วน)                                   

ขั้นตอนการดำเนินงาน

              . ศึกษาข้อมูลและเขียนโครงการ

              ๒. จัดเตรียมเอกสารและหนังสือเชิญผู้ที่เกี่ยวข้องร่วมประชุมหาแนวทาง

              ๓. จัดการประชุมผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อเตรียมจัดทำแผนการดำเนินการจัดการแข่งขันและแต่งตั้งคณะกรรมการ

                  ดำเนินการจัดการแข่งขัน

              ๔. จัดแถลงข่าวครั้งที่ ๑

              ๕. ทำหนังสือเชิญคณะกรรมการชุดต่าง ๆ อย่างเป็นทางการและเชิญประเทศต่าง ๆ เข้าร่วมการแข่งขันในนาม

                   ของประเทศไทย และทางสื่ออินเตอร์เน็ต

            ๖. จัดประชุมเพื่อวางแผนการปฏิบัติงานร่วมกันให้เป็นไปตามขั้นตอนที่ได้กำหนดไว้

            ๗. ประชาสัมพันธ์ทางสื่อสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ งานโฆษณา Banner โปสเตอร์ Web site

 และการจัดทำวารสารประชาสัมพันธ์           

              ๘. ลงทะเบียนตามหนังสือตอบรับ

            ๙. จัดประชุมสรุปผลการเตรียมงานและความพร้อมก่อนการแข่งขัน เพื่อซักซ้อมความเข้าใจ และทดสอบเครื่องมือ

                  และอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ใช้สำหรับการแข่งขัน การจัดแสดง การรักษา ความปลอดภัย และการรักษาพยาบาล  ฯลฯ               

             ๑๐. ซ้อมใหญ่พิธีเปิดงานตามกำหนดการจริง

 ๑๑. ดำเนินการจัดงานตามแผนงานที่กำหนดไว้

 ๑๒. สรุปผลการจัดงาน เพื่อรายงานต่อหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

หน่วยงานและองค์กรที่คาดว่าจะให้การสนับสนุน

               ๑. สมาคมครูมวยไทย

               ๒. การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

               ๓. กระทรวงวัฒนธรรม

               ๔. สำนักงานส่งเสริมการจัดการประชุมและนิทรรศการ(องค์การมหาชน)

               ๕. สมาคมผู้ผลิตดำเนินรายการวิทยุ และวิทยุโทรทัศน์ (ประเทศไทย)

               ๖. สภาวัฒนธรรมแห่งสหราชอาณาจักร

               ๗. ศูนย์การค้า MBK Center   

               ๘. สมาคมมวยโบราณ

               ๙. สหพันธ์มวยโบราณโลก

            ๑๐. องค์กรมวยไทยโลก

            ๑๑.  บริษัท บุญรอดเทรดดิ้ง จำกัด

            ๑๒.  ร้านจำหน่ายอุปกรณ์กีฬา Thai Battle

ผลที่คาดว่าจะได้รับ


          ๑. นักกีฬาและบุคลากรทางการกีฬาที่จัดการแข่งขันได้มีโอกาสพัฒนาความรู้ความสามารถ และ    

                 ทักษะความเป็นเลิศด้านกีฬาในระดับนานาชาติ

๒. ประสบการณ์จากการแข่งขันสามารถพัฒนาไปสู่การเป็นนักกีฬาอาชีพและพัฒนาไปสู่การเป็นผู้ฝึกสอน

                ที่มีประสิทธิภาพ ถ่ายทอดวิชาความรู้ได้ทั้งในและต่างประเทศ สร้างอาชีพ และ รายได้ที่มั่นคง

                ให้กับคนไทยและประเทศไทย

            ๓. การจัดการแข่งขันรายการใหญ่ จะช่วยเสริมสร้างประสบการณ์ในด้านการบริหาร

                 จัดการแข่งขันได้อย่างมีประสิทธิภาพ

          ๔.  ศิลปะการต่อสู้เอกลักษณ์ไทยประเภทต่าง ๆ เป็นมรดกของชาติไทยจะได้รับการเผยแพร่ให้     

                  แพร่หลายกว้างขวางขึ้น สร้างความภาคภูมิใจ และสร้างภาพลักษณ์ที่ดีงามแก่ประเทศไทย

            ๕.  สมาชิกแต่ละประเทศได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรมประเพณี และศิลปะที่เกี่ยวข้องกับการกีฬา

                 ของแต่ละประเทศ  สร้างความรักสามัคคีและความเข้าใจอันดีต่อกัน

            ๖.  ผู้เข้าร่วมการแข่งขันแต่ละประเทศ ได้ท่องเที่ยวในประเทศไทย และเรียนรู้วัฒนธรรมพื้นบ้านของไทย

                สร้างรายได้ให้กับภาคธุรกิจท่องเที่ยว และประชาชนไทยในอาชีพต่าง ๆ 

*********************************

 

 


 

 

translate.jpg - 864.42 Kb  

             img181.jpg - 1.87 Mb    

            img182.jpg - 2.08 Mb

            img183.jpg - 1.95 Mb                      

 

            img184.jpg - 2.30 Mb หลักเกณฑ์การเข้าเป็นสมาชิกของสมาคมครูมวยไทย (CRITERIA FOR MEMBERSHIP OF KRU MUAYTHAI ASSOCIATION)


criteria 2.jpg - 538.83 Kb

criteria 3.jpg - 636.37 Kb  MEMBER SHIP OF KRU(MASTER)MUAYTHAI ASSOCIATION ALL MEMBER

1,  MEMBERSHIP BOOKLET (LICENSE BOOK) USE FOR REGISTER ALL KHAN /GRADE

     AND ALL THE ACTIVITIES

    

 

2, SAMPLE OF KHAN /GRADE CERTIFICTE. EVERY TIME THAT YOU PASS THE EXAM YOUR

TEACHER/KRU WILL SEND THE REPORT TO THE HEAD OFFICE AND WILL ISSUE THE KHAN

CERTIFICATE BACK TO YOU.

       

3. IF YOU ARE QUALIFIED TEACHER/KRU THAT PASSED THE EXAMINATION AND

RECOGNISE AS QUALIFIED KRU WILL RECEIVED MEMBERSHIP CARD AND CERTIFICATE

OF THAT KHAN.HIS /HER NAME WILL BE REGISTER ON KRU MUAYTHAI WEBSITE ALONG

WITH THE LIST OF THERE STUDENTS


 
Monday, 29.08.2016