Muaychaiya PDF Print E-mail
Written by Chaiwat Tungsupawattanakit   
Monday, 16 April 2012 11:47


       ขั้น 19

ครูประเสริฐ ยาและ 

Prasert  Yalah

เริ่มฝึกมวยกับพี่ชาย (ปรมาจารย์ทองหล่อ ยาและ) มาตั้งแต่เด็ก
ปัจจุบันสอนมวยไทยไชยา ที่ค่ายมวยไชยารัตน์ที่หนองจอก เป็นวิทยาทานจนถึงปัจจุบัน


                                        ขั้น 19

            


ครูสมเดช มะหะหมัด

Somdet Mahamat
 

ขั้น 16

           JIRAPRAWAT BAEBPRASERT

EXAM DATE 17 MARCH 2012 

           MEMBERSHIP EXPIRE 16 MARCH 2014


           สอนมวยไชยาเป็นวิทยาทานที่ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
        

ครูศักย์ภูมิ จูฑะพงศ์ธรรม

Sakkapoom  Chuthaphongtham

EXAM DATE 17 MARCH 2012 

           MEMBERSHIP EXPIRE 16 MARCH 2014

ศึกษาศิลปะการต่อสู้ กระบี่กระบอง จาก ชมรมต่อสู้ป้องกันตัว  แผนก อาวุธไทย มหาวิทยาลัยรามคำแหง  เข้าร่วมแข่งขันกีฬาดาบไทย ประเภทดาบหุ้มนวม ในกีฬามหาวิทยาลัย  และเป็นผู้ฝึกสอนกระบี่กระบอง ,โค๊ชนักกีฬาดาบหุ้ม-นวม ให้กับนักกีฬาใน แผนก อาวุธไทย มหาวิทยาลัยรามคำแหง ตั้งแต่ปี 2525 2528

ศึกษาวิชามวยโบราณสาย มวยไชยา กับครูทองหล่อ ยาและ เมื่อปี 2526 เป็นต้นมา  ระหว่างนั้นเป็นประธานชมรมต่อสู้ป้องกันตัว แผนก อาวุธไทย ปี 2527 2528

ร่วมกิจกรรมเผยแพร่ดาบไทย มวยไชยา ให้กับ ชมรมอนุรักษ์ พาหุยุทธ์ ไชยารัตน์ และอาวุธไทยพิชัยยุทธ์  ตลอดระยะเวลา 15 ปี และได้รับการแต่งตั้งเป็นอาจารย์พิเศษ ชมรมต่อสู้ป้องกันตัว อาวุธไทย จุฬาลงกรณ์มหาวิยยาลัย  ปี 2545  

ครูทอง (ประธานชมรมอนุรักษ์ พาหุยุทธ์ฯ) ได้เสียชีวิตในปี 2539  จึงได้ร่วมงานกับ ครูแปรง สานงานต่อจากครูทอง ในนาม ชมรมมวยไทยไชยา ตั้งแต่ปี 2542  

รับตำแหน่งเลขานุการ  มูลนิธิมวยไทยไชยา  และตำแหน่งรองประธาน  ศูนย์ศึกษาสยามยุทธ์  “บ้านครูแปรง”  ในปี 2546  ทำงานสอนและเผยแพร่ศิลปะการต่อสู้ดาบไทย มวยไชยา ที่สวนลุมพีนี  กรุงเทพฯ  และร่วมในกิจกรรมต่างๆ ของทางรัฐ และเอกชน  ทั้ง           เผยแพร่ในรายการโทรทัศน์  มากมายมาตั้งแต่ ปี 2544 2552

ก่อตั้ง กลุ่มไทอชิร  เพื่อเผยแพร่ศิลปการต่อสู้ไทย  กระบี่กระบอง มวยโบราณ ในปี 2554
ครูจีรประวัติ แบบประเสริฐ

JiraprawatBaebprasert

EXAM DATE 17 MARCH 2012 

        MEMBERSHIP EXPIRE 16 MARCH 2014

PROVINCIAL PUBLIC PROSECUTION
EXECUTIVE DIRECTOR'S OFFICE OF CIVIL 

รับราชการ ตำแหน่งอัยการผู้เชี่ยวชาญ สำนักงานอัยการพิเศษ ฝ่ายคดีแรงงาน เขต6 นครสวรรค์สอนมวยไชยาเป็นวิทยาทานที่มหาวิทยาลัยรามคำแหง

Krumuay(Master) MuayChaiyaTel: 081-306-8597 Email.  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
ขั้น 15

จตุพล ลือพัฒนสุขKruJatupolLeaupathanasuk

EXAM DATE 17 MARCH 2015 

                                     MEMBERSHIP EXPIRE 16 MARCH 2016

ศึกษามวยไทยไชยาและศัสตราวุธไทย(กระบี่กระบอง) จากครูภูวศักดิ์ สุขศิริอารีที่สถาบันอนุรักษ์มวยไทยไชยา ค่ายศรีวนาไชยารัตน์ได้รับแต่งตั้งเป็นอาจารย์ระดับขั้น ๑๔ (มงคลเงิน) จากสมาคมครูมวยไทย วันที่ ๒๔ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๕

เป็น ครูฝึกสอนมวยไทยไชยา ศัสตราวุธไทย ของสถาบันอนุรักษ์มวยไทยไชยาตั้งแต่ปี พ.ศ.๒๕๕๐ – ปัจจุบันได้ทำการเผยแพร่ศิลปะมวยไทยไชยาและศัสตราวุธไทยเป็นวิทยาทานที่ สถาบันอนุรักษ์มวยไทยไชยา ค่ายศรีวนาไชยารัตน์ 

                          ขั้น 14 

ทศพล  สุระวาศรี 

KruTosaponSurawasri

EXAM DATE 17 MARCH 2012 

        MEMBERSHIP EXPIRE 16 MARCH 2014

-                ศึกษาศิลปะการต่อสู้ , กระบี่กระบอง , ดาบสายต่างๆ จากชมรมต่อสู้ป้องกันตัวแผนก อาวุธไทย     มหาวิทยาลัยรามคำแหงใน      ปี พ.ศ.2539 เป็นต้นมา 

-                ศึกษาวิชามวยโบราณสาย มวยไชยา-สายท่านครูทองที่ ชมรมต่อสู้ป้องกันตัว แผนก อาวุธไทย ปี 2539 2546 

-                เป็นผู้ฝึกสอน ให้กับนักนักศึกษาและบุคคลทั่วไปผู้ที่มีใจรักสนใจในชมรมอาวุธไทย มหาวิทยาลัยรามคำแหง  ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2542 2546

-                เข้าร่วมเป็นทีมฝึกสอนวิชาดาบอัทมาฏ ที่สำนักอัฒมาทนเรศวร  ปี พ.ศ. 2547

-                ร่วมงานกับ มูลนิธิมวยไทยไชยา  ศูนย์ศึกษาสยามยุทธ์  บ้านครูแปรง  ในปี 2547  ทำงานสอนและเผยแพร่ศิลปะการต่อสู้ดาบไทย มวยไชยา และร่วมในกิจกรรมต่างๆ ของทางรัฐ และเอกชน  ทั้งเผยแพร่ในรายการโทรทัศน์  มากมายมาตั้งแต่ ปี 2547 2553

-                ก่อตั้งกลุ่มไทอชิร  เพื่อเผยแพร่ศิลปการต่อสู้ไทย  กระบี่กระบอง มวยโบราณ ในปี 2554 ภายใต้การนำของครูแหลม
ไกรทอง ทองดี

KruGrithong Thongdee

EXAM DATE 17 MARCH 2012 

      MEMBERSHIP EXPIRE 16 MARCH 2014

ประวัติการชกมวย เริ่มเข้าสู่วงการมวยอายุ 12ปีตระเวนชกมวย นอกรอบแถบย่าน อ้อมน้อย หนองแขมบางบอน นครปฐม ต่อมาได้สังกัดค่ายเล็กๆ ชื่อ ศ.ธนายุทธหนองแขม และใช้ ฉายา คือ ขุนไกร ศ.ธนายุทธต่อมาได้ศึกษาที่ลาดกระบังจึงมีโอกาสได้ชกมวยสากล

รวมแล้วการชกมวยไทย 47 ครั้ง ชกมวยสากล 27 ครั้งและได้มีโอกาสฝึกมวยไทยไชยาและกระบี่กระบองกับครู มัด ที่ค่ายศรีวนาไชยารัตน์ 10 ปีได้เข้าร่วมงานโชว์การใช้ศิลปะมวยไทยไชยาในงานต่างๆได้รับเกียรติเป็นผู้ช่วยครูมัดสอน การป้องกันตัวจากอาวุธมีดสั้นให้กับทหารอารักขา ได้เป็นส่วนหนึ่งในการทำdvdมวยไทยไชยาของค่ายศรีวนาไชยารัตน์

ปัจจุบันเป็นผู้เชี่ยวชาญพิเศษสอนการป้องกันตัวด้วยมือเปล่าและการต่อสู้ด้วยอาวุธอยู่หน้าโรงเรียนเตรียมพัฒนาการ

 นายบุลากร บูธนาชินาโชค

 Kru Bulakorn Bhutanachinachot

ได้รับการแต่งตั้งเมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2555

MEMBERSHIP EXPIRE 16 MARCH 2014 

ศึกษามวยไทยไชยาและศัสตราวุธไทย(กระบี่กระบอง) จากครูภูวศักดิ์ สุขศิริอารีที่

สถาบันอนุรักษ์มวยไทยไชยา ค่ายศรีวนาไชยารัตน์ ปัจจุบัน สอนมวยไทยไชยา และ มีดสั้นเป็น

วิทยาทานแก่ผู้สนใจทั่วไปที่บ้านของตนเอง
นายสุทธิพงษ์ กำมะนันทา

CAPT.Suttiphong Kummananta

ได้รับการแต่งตั้งเมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2555

MEMBERSHIP EXPIRE 16 MARCH 2014 

ศึกษามวยไทยไชยาและมีดสั้น จากครูภูวศักดิ์ สุขศิริอารีที่สถาบันอนุรักษ์มวยไทยไชยา ค่ายศรี

วนาไชยารัตน์ ปัจจุบันสอนมวยไทยไชยา และ มีดสั้น ในกิจกรรมทางการทหาร 

  นางสาว เยาวะดี   เฮิร์สท

  YAOWADEE HURS


EXAM DATE 17 MARCH 2012 

        MEMBERSHIP EXPIRE 16 MARCH 2014


Kru Pol (Yaowadee Hurst) started training in Muay Thai at a young age.  She started training in the order to be healthy and to defend herself.  Kru Pol earned a scholarship for the Udon Thani Sports College as an athlete.   There, she learned Muay Thai Boran.  Kru Pol loves learning and also learned Muay Thai Chaiya even though she was training hard as national athlete and as a pro fighter.  Kru Pol fought in 104 professional bouts.

 Kru Pol is recognized and certified by The Institute of Thai Martial Arts Association and the Kru Muay Thai Association of Thailand as an instructor in Muay Thai Boran and Muay Thai Chaiya. She is  the world’s first and youngest master in both styles of Muay Thai.  She is also the founder/ president  of theBai Boon style of Muay Thai Boran.  She is thefirst instructor that isteaching Muay Thai Chaiya and Muay Thai Boran in the United States.  Kru Pol regularly trains members of the U.S. military.

www.combatclubfitness.com, www.baiboonmuaythai.com


                                        ขั้น 12


ANDREAS TSOUVELIS


                                       ขั้น 11

 

  Ian Hodge


  ได้รับการแต่งตั้งเมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2555


  EXAM DATE 17 MARCH 2012 
       Arada Pinyoying

      ได้รับการแต่งตั้งเมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2555

       EXAM DATE 17 MARCH 2012  

Last Updated on Friday, 26 May 2017 15:55
 
Friday, 23.02.2018