Mongkol8

 

ชินวุธ ศิริสัมพันธ์

CHINAWUT SIRISOMPAN

           เป็นผู้เผยแพร่มวยไทยในประเทศอังกฤษ โดยเปิดค่ายมวยไทย และฝึกสอนตั้งแต่ปี ๑๙๗๘ เ้ป็นครูมวยไทยคนแรกที่เดินทาง

ไปสอนมวยไทยในกลุ่มประเทสอาหรับ เป็นโปรโมเตอร์จัดการแข่งขันมวยไทย เป็นผู้ร่วมก่อตั้งสมาคมศิลปะป้องกันตัวแบบไทย

และสภามวยไทย ณ ประเทศสหราชอาณาจักร ร่วมจัดตั้งสมาคมครูมวยไทย และสมาคมมวยไทย

สมัครเล่นนานาชาติ ได้รับเลือกให้เป็นผู้ดูแลการจัดการแข่งขันมวยไทยสมัครเล่น

ผลงานที่เป็นเกียรติประวัติ

๑.  จัดการแข่งขันมวยไทยสมัครเล่นชิงแชมป์โลกมาตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๓๘ จนถึงปัจจุบัน

๒.  ร่วมกับ บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน) จัดการแข่งขัน  MBK Fight Night เป็นประจำทุกวันพุธ เวลา ๑๘.๐๐ น. - ๒๐.๓๐ น.

      ระหว่าง เดือนตุลาคม - มิถุนายน ของทุกปีจนถึงปัจจุบันเป็นระเวลา ๖ ปีมาแล้ว ณ บริเวณลานอเนกประสงค์ ศูนย์การค้า เอ็ม บี เค เซ็นเตอร์

๓.  ให้ความร่วมมือกับ “สภาศิลปะป้องกันตัว” จัดมหกรรมศิลปะป้องกันตัวนานาชาติ” เมื่อวันที่  ๑๒ - ๒๒ มีนาคม ๒๕๕๘ ในนามของ

       สมาคมครูมวยไทย

๔.  จัด “มหกรรมศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัวเอกลักษณ์ไทยสู่นานาชาติ”ครั้งที่ ๑ และ ๒ ระหว่างวันที่ ๑๒ -๒๒ มีนาคม ๒๕๕๙ และ ๒๕๖๐

       ณ ลานอเนกประสงค์ ศูนย์การค้า เอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ และ บริเวณลานอเนกประสงค์หน้าอาคารนิมิบุตร

      ซึ่งงานดังกล่าวประสบผลสำเร็จเป็นอย่างดี ทั้งยังได้รับเกียรติจาก พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรีมาเป็นประธาน

       ในวันเปิดงานมหกรรมดังกล่าว และเพื่อเป็นการสานต่อความสำเร็จจึงได้จัดทำโครงการ “มหกรรมศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัวทย และ

        นานาชาติ”  ขึ้นอีกวาระหนี่ง ซึ่งคาดว่าจะประสบผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ดังเช่นที่ผ่านมา

๕.  จัดตั้งชมรมดาบไทย และได้จัดการแข่งขัน “ดาบไทยชิงแชมป์แห่งประเทศไทย” ระหว่างวันที่ ๑๐ - ๑๑ กันยายน ๒๕๕๙

          ปัจจุบันเป็นนายกสมาคมครูมวยไทย

(One of the very first pioneers whose introduce muaythai in to UK Open his own camp

and teaches since 1978, the first who introduce Muaythai in Arab countries, become promoter organize

many championships. Founder of the British Thai Boxing council, UK.Help toset up International amateur muaythai

federation,Muaythai technical supervisor 2nd Asian Indoor games, Macau.)


                                 

พันเอก (พิเศษ) นพเก้า ศรีบุญเรือง Senior Col.  Nophakao Sriboonruang ( Kru Nop @ CRMA )

ที่ทำงานโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า (Office Chulachomklao  Royal  Military Academy  (CRMA)

ทำการสอน  มวยโบราณ/ต่อสู้ป้องกันตัวด้วยมือเปล่า Instrucdor: ncient  boxing/martial art   

1. สอนมวยไทยโบราณให้กับชมรม นนร.

2. สอนมวยไทยให้กับ นนร. (เวสปอยด์) ในโครงการแลกเปลี่ยนมวยไทยและการต่อสู้ด้วยมือเปล่า

3. เป็นปรมาจารย์มวยไทย ชั้น 18 (ของสมาคมครูมวยไทย)

4. เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านกีฬายูโดของกรมพลศึกษา พ.ศ. 2550

5. เป็นนักยูโดสายดำ ขั้น 2 จากโดโดกัน ประเทศญี่ปุ่น

6. เป็นนักยูโดสายดำ ชั้น 3 จากสมาคมโยโดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ และเป็นผู้ตัดสินกีฬายูโดของสมาคมยูโด พ.ศ. 2526-2549

7. เป็นประธานผู้ตัดสินกีฬายูโดของกรมพลศึกษา พ.ศ. 2525-2550

8. ผ่านการอบรมกีฬายูโดโอลิมปิคสากล 2001

9. ผ่านการอบรมกีฬายูโดโอลิมปิคคนพิการ พาราลิมปิคเกมส์ 2003

10. เป็นประธานผ้ตัดสินกีฬารักบี้ฟุตบอล พ.ศ. 2549 (สมาคมกีฬารักบี้ฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์)

11. เป็นผู้ตัดสินกีฬารักบี้ฟุตบอล พ.ศ. 2529-2549

 12. เป็นผู้ตัดสินกีฬารักบี้ดีเด่น พ.ศ. 2547

13. เป็นครูผู้สอนศิลปะป้องกันตัวด้วยมือเปล่าให้กับหน่วยทหารใน ทบ. ดังนี้

- กรม. นนร. รอ. (นนร.)

- ส.พัน2 จว.ปราจีนบุรี

- ร.4พัน 2 (ติมอร์)

- ม.พัน.11 รอ. (ซูดาน)

- ร.21 พัน3 รอ.

- ร.2 พัน 3 รอ.

- ร.12 พัน.3. รอ. จว.สระแก้ว

- ป.พัน. 102 รอ.

- ร.31 รอ., ร.31 พัน.1 รอ.,ร.31 พัน.2.รอ.,ร.31พัน.3 รอ. (ทบ.ออสเตรเลียมาฝึกร่วมที่ ร.31รอ.)

- ร.2 พัน.1 รอ. (ในการฝึกคชสีห์ร่วมกับสิงคโปร์)

- กรมฝึกรบพิเศษ แก่งกระจาน

- ม.พัน. 15 รอ.

- ช.พัน. 1 รอ.

- กรมทหารพรานที่ 12

- พล.ร. 2 รอ.

- กรมทหารปืนใหญ่ที่ 9

- พัน. ร. รร. จปร.

- กรมทหารราบที่ 6 ในพระองค์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร

- จทบ. สระแก้ว


เสน่ห์ ทับทิมทอง     (SANAE TUBTIMTONG)

ประวัติ

นายเสน่ห์ ทับทิมทองเกิดมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2501

การศึกษา ก.ศบ พลศึกษา ม.ศว พลศึกษา ปี 2524 รับราชการครู กรมอาชีวศึกษา 2525 - 2550

อดีตนักมวยไทยอาชีพ เริ่มชกเมื่ออายุ 11 - 24 ปี

หัวหน้าผู้ฝึกสอนมวยไทยสมัครเล่น ทีมชาติไทยชุด ซีเกมส์ อาเชี่ยนเกมส์ ปี 2005 - 2010

ผู้ผู้ก่อตั้ง, ควบคุมดูแล, อบรม, ฝึก สอนเยาวชนไทยในชมรม "สยามยุทธ์" เพชรบุรี

ระธานผู้ตัดสินมวยไทยสมัครเล่น สมาคมมวยไทยสมัครเล่นแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์

ผู้ตัดสินมวยไทยอาชีพ กกท. WMF, WMC

ลิตสื่อหนังสือสืบสานศิลปมวยไทย โปสเตอร์แม่ไม้มวยไทย, บันทึกสารคดีมวยไทยทางโทรทัศน์รายการมวยไทยเอกลักษณ์ไทย, ย้อนรอยมวยไทย, ไทยมุง,

คนต้นแบบเพียงพอ เพื่อพอเพียง, ครอบครัวอุ่นรัก, มวยไทยจิ๋ว, โลกสีขาว ฯลฯ

าพยนต์, ออกแบบ, ฝึกซ้อม, ควบคุมการแสดงการต่อสู้, ละครอิน-จัน ในสิงคโปร์ BEAUTY BOXER, BOXING BOYS

รางวัล โล่เชิดชูเกียรติ มวยไทยต้านภัยยาเสพติด จาก พณฯ พลเอก พิจิตร กุลละวณิชย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยว และกีฬา (ในขณะนั้น),

คณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ และมหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี

(GRAND MASTER SANE TUBTIMTONG : KHAN 17 OF KRU MUAYTHAI ASSOCIATION, START FIGHT AT THE AGE OF 11 - 24 YEARS OLD. WITH

A LOT OOF EEXPERIENCES FIGHTING. AND TEACHING SEMINAR MANY COUNTRIES AND COMMISSION BY MINISTRY OF

CULTURE AND SSPORT AUTHORITY OF THAILAND TO WRITE THE BOOKS AND DDECOUMENTARY OF MUAYTHAI BORAN.

RECEIVED MANY AWARDS FOR THE WORK WITH TELEVISION AND FILM. AT PRESENT HE HELPING ARRANGE AND CHIROGRAPHY

THE MUAYTHAI LIVE SHOW . HEAD OF THAILAND AMATERU MUAYTHAI TEAM COACH S A E GAMES.

HEAD OF HIS WON STYLE/CAMP SIAMYUTH SOCIETY NOW SPREADING THROUGH OUT THE WORLD,

TEACHER OF DRU EAKGER OF GREECE.

STUDENTS LIST


PITI WONGWUN (ปิติ วงศ์วุ่น)ACTING SUB LT. WICHARN UDOMSRI (ว่าที่ ร.ต. วิชาญ อุดมศรี)BUNPOT ITKAT (บรรพต อิฐเขต)KRILAS WANNAKHAW (ไกรลาส วรรณขาว)


SUPHAKORN KHUNIN (ศุภกร คุณนิน)WEERASAK ONKAEW (วีระศักดิ์ อ่อนแก้ว)


ASAVAD SAMA (อัศวาด สะมะ)WORAWUT KAEWNUNA (วรวุฒิ แก้วหนูนา)KARANWATHU THONGCHIM (การัญวฑูร์ ทองฉิม)NARUDON WANTONG (นฤดล วันทอง)ATIPON SAEKHO (อธิพล แซ่ขอ)VORAPONG SRIPHET (วรพงษ์ ศรีเพชร)AEKKARAK WANGCHAISRI (เอกรักษ์ วังไชยศรี)KASIDET JUTHAMART (กษิด์เดช จูทามาตย์)THAWAT PANTIP (ธวัช พันทิพย์)ANOTHAI KLOMSIRE (อโณทัย กล่อมสิริ)THORSAK EADSANG (ต่อศักดิ์ เอียดสังข์)PHALAKORN KAEWSUT (พลากร แก้วสุทธุ์)RUNGROJ NULNIAM (รุ่งโรจน์ นวลเนียม)

 
Thursday, 19.10.2017