Mongkol5

 ผู้ช่วยปรมาจารย์(มงคล ๕ - มงคลทอง-เงิน)

ASSISTANT GRAND MASTER

(MONGKOL 5 -GOLDEN - SILVER MONGKOL)

Assistant Pramajarns are well respected by all there piers teacher and students alike,

assisting the Pramajarn in developing teaching skill, passing on his knowledge and the knowledge of

his piers to everyone along with helping to set the standards required to the highest level

  PORNKAEW LIMMONGKHONCHAIKUL

อดีตนักมวยไทย ชื่อ อนันตชัย ศิษย์เส่ย เป็นครูสอนมวยไทยในต่างประเทศ

ทั้งประเทศญี่ปุ่น เกาหลี กรีซ และเป็นโค้ชทีมชาติอิรัก

เป็นครูสอนมวยไทยของสมาคมครูมวยไทยและสถาบันอนุรักษ์ศิลปะมวยไทยแห่งชาติ

EXAMINATE DATE 17 MARCH 2013

MEMBERSHIP EXPIRE 16 MARCH 2015

 

 

 

NATTAKARN RAMPUDSA 

EXAMINATE DATE 17 MARCH 2013

MEMBERSHIP EXPIRE 16 MARCH 2015


   PRAYUTH VONGPRARAMAT

   นายประยุธ วงศ์ปรเมษฐ เคยชกมวยไทย และเป็นนักมวยสากลทีมชาติไทย เป็นกรรมการตัดสินมวยไทย

   และมวยสากล เป็นผู้ฝึกสอนมวยสากลทีมชาติไทย ผู้ฝึกสอนมวยไทยสมัครเล่นและอาชีพ ปัจจุบันเป็น

   ผู้ฝึกสอนมวยไทย ในสถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตชัยภูมิ

EXAMINATE DATE 17 MARCH 2010

MEMBERSHIP EXPIRE 16 MARCH 2015  


   MAJ.GEN.SIROJ  KLAWTHANONG

   พลตรีศีโรตม แกล้วทนงค   เป็นครูผู้ฝึกสอนในโรงเรียน และเป็นวิทยากรอบรมครูพลศึกษาของโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร

   เคยแสดงศิลปะมวยไทยหน้าพระที่นั่งฯ เคยเป็นกรรมการสมาคมมวยไทยสมัครเล่นแห่งประเทศไทย

   ปัจจุบันทำโครงการลานมวยไทยครูเสือ KRU SWOR RAN MUAYTHAI PROJECT

EXAMINATE DATE 17 MARCH 2010

MEMBERSHIP EXPIRE 16 MARCH 2015 


   CHANATAT MONGKOLSILP

   นายชนทัต มงคลศิลป์   เป็นครูฝึกสอนมวยไทย และมวยสากล ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๒๐-๒๕๔๘ ที่โรงเรียนดอนเมือง

   เป็นวิทยากรสอนมวยไทยที่ประเทศมาเลเซีย และอบรมครูมวยไทยที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

   เป็นคณะกรรมการการจัดการแข่งขันและผู้ตัดสินมวยไทยสมัครเล่น มีผลงานทางวิชาการเกี่ยวกับประวัติศาสตร์มวยไทย

   การปรับปรุงเรียบเรียง กฎ กติกามวยไทยสมัครเล่น e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

EXAMINATE DATE 17 MARCH 2010

MEMBERSHIP EXPIRE 16 MARCH 2015   


   CHATTUCHAI CHAMPAHOM

   นายจัตุชัย จำปาหอม   เป็นครูผู้ฝึกสอนมวยไทย ในโรงเรียน และวิทยาลัยมวยไทยศึกษา มีผลงานทางด้านวิชาการเรื่อง

   พัฒนาการกีฬามวยไทยไชยา และเขียนกติกามวยไทยสมัครเล่น เป็นวิทยากรอบรมด้าน กฎ กติกา จรรยาบรรณ 

  ผู้ตัดสินมวยไทย และเคยรับตำแหน่งประธานผู้ตัดสินมวยไทยสมัครเล่น

EXAMINATE DATE 17 MARCH 2010

MEMBERSHIP EXPIRE 16 MARCH 2015  


   UBON JINDAMANEE

   อุบล จินดามณี  หัวหน้าค่ายมวย นักมวยไทยอาชีพ อาจารย์สอนมวยไทยในวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบุรี

   เป็นผู็ฝึกสอน ผู้ตัดสิน ผู้ชี้ขาดในการแข่งขันมวยไทยสมัครเล่นและอาชีพ สอนมวยไทยให้ชาวต่างประเทศ

EXAMINATE DATE 17 MARCH 2010

MEMBERSHIP EXPIRE 16 MARCH 2015

Notice of Expire We well give 1 month to respo 


    ADISORN KRAIWONG

   อดิศร  ไกรว่อง  มีประสบการณ์ในการชกมวยไทย ๗๐ ครั้ง เป็นครูสอนมวยไทยและมวยสากล ในวิทาลัยพลศึกษา 

   จังหวัดอ่างทอง คณะพลศึกษา มศว.พิษณุโลก โรงเรียนกีฬาจังหวัดขอนแก่น และมหาวิทยาลัราชภัฏพิบูลสงคราม

   เป็นผู้ฝึกสอนนักกีฬามวยไทยสมัครเล่น และัจัดการแข่งขันกีใามวยไทยสมัครเล่น

EXAMINATE DATE 17 MARCH 2010

MEMBERSHIP EXPIRE 16 MARCH 2015   


   WINAI JUMPAOON

   วินัย  จำปาอ่อน   มีประสบการณืในการชกมวยไทย ๕๐ ครั้ง เป็ฯครูสอนมวยไทย ที่โรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี

   เป็นผู้ฝึกสอนนักกีฬามวยไทยสมัครเล่น และจัดการแข่งขันกีฬามวยไทยสมัครเล่น

EXAMINATE DATE 17 MARCH 2010

MEMBERSHIP EXPIRE 16 MARCH 2015 


   SOMAPAT SITIWATYANA

   โสมพัส สิทธิวจิน

   ENGLAND 

EXAMINATE DATE 17 MARCH 2010

MEMBERSHIP EXPIRE 16 MARCH 2015 


   PRATIN SUKCHAMROEN    THAILAND

EXAMINATE DATE 17 MARCH 2010

MEMBERSHIP EXPIRE 16 MARCH 2015  


         JIRAPORN CHATIP

 

 

EXAMINATE DATE 17 MARCH 2012

MEMBERSHIP EXPIRE 16 MARCH 2015  


     SOMMAI SUKSAWANG

EXAMINATE DATE 17 MARCH 2012

MEMBERSHIP EXPIRE 16 MARCH 2015 


    SONGKLOD KHAMSAW

EXAMINATE DATE 17 MARCH 2012

MEMBERSHIP EXPIRE 16 MARCH 2015  


    SOMPORN ONMAK

EXAMINATE DATE 17 MARCH 2012

MEMBERSHIP EXPIRE 16 MARCH 2015  


     JARAN NOYLUM

EXAMINATE DATE 17 MARCH 2012

MEMBERSHIP EXPIRE 16 MARCH 2015


  DAEL TAN

MEMBERSHIP EXPIRE 16 MARCH 2015


   MOHAMMED ABID      INDIA

EXAMINATE DATE 17 MARCH 2010                                                                                                                               ?

MEMBERSHIP EXPIRE 16 MARCH 2014

Notice of Expire We well give 1 month to respond date 22 May. 


 

 

 

 

 

  

MOHAMMED  YOUSIF    SYRIA

EXAMINATE DATE 17 MARCH 2011

MEMBERSHIP EXPIRE 16 MARCH 2015

 

 

 

 

 

YONGYOT YAMNGAMLEOW (ยงยศ แย้มงามเหลือ)

          สมาคมครูมวยไทยขอรับรองว่า นาย ยงศย แย้มงามเหลือ วิทยฐานะครูมวยไทยชั้น 14 (มงคลเงิน) ได้มาเป็นวิทยากรพิเศษให้กับสมาคมครูมวยไทย โดยได้ถ่ายทอดองค์ความรู้ในวิชามวยไทยตามหลักสูตร ผู้ฝึกสอนกีฬามวยไทยอาชีพ C Licenses ของสำนักงานคณะกรรมการกีฬามวย การกีฬาแห่งประเทศไทย กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ให้กับสมาคมครูมวยไทย ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2544 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2544

 


SIN                                 PAITHONG                         (THAILAND)

TRAYUT                        PHEWNGAM                     (THAILAND)

ANUWAT                      TONGLA-IAD                     (THAILAND)

 KRITTIYA                    LARDPANNA                     (THAILAND)

PANAWAT                  MANEESENG                     (THAILAND)

JITTINAN                    POUNGMARAT                  (THAILAND)

PRASALSIT               SRISAK                                (THAILAND)

CHALONGCHAI        MANCHOKSOONG           (THAILAND)

SANEE                        NOONJUNTOOK               (THAILAND) 

VIMAN                         ATTAWITKUL                     (THAILAND)

PORNCHAI                 CHAIPRATUM                   (THAILAND)

ATHUK                        THONGCHAI                      (THAILAND)

PREECHA                  BOONSUK                          (THAILAND)

SOPHON                     KOMLEEMAD                    (THAILAND)

KRITTIYA                    LARDPANNA                     (THAILAND)

PANAWAT                  MANEESENG                     (THAILAND)

JITTINAN                    POUNGMARAT                  (THAILAND)

PRASALSIT               SRISAK                                (THAILAND)

CHALONGCHAI        MANCHOKSOONG           (THAILAND)

SANEE                        NOONJUNTOOK               (THAILAND) 

VIMAN                         ATTAWITKUL                     (THAILAND)

PORNCHAI                 CHAIPRATUM                   (THAILAND)

ATHUK                        THONGCHAI                      (THAILAND)

PREECHA                  BOONSUK                          (THAILAND)

SOPHON                     KOMLEEMAD                    (THAILAND)

EXAMINATE DATE 17 MARCH 2012

MEMBERSHIP EXPIRE 16 MARCH 2013   

Notice of Expire We well give 1 month to respond date 22 May.

 
Saturday, 28.03.2015