Mongkol5

 ผู้ช่วยปรมาจารย์(มงคล ๕ - มงคลทอง-เงิน)

ASSISTANT GRAND MASTER

(MONGKOL 5 -GOLDEN - SILVER MONGKOL)

Assistant Pramajarns are well respected by all there piers teacher and students alike,

assisting the Pramajarn in developing teaching skill, passing on his knowledge and the knowledge of

his piers to everyone along with helping to set the standards required to the highest level

  PORNKAEW LIMMONGKHONCHAIKUL

อดีตนักมวยไทย ชื่อ อนันตชัย ศิษย์เส่ย เป็นครูสอนมวยไทยในต่างประเทศ

ทั้งประเทศญี่ปุ่น เกาหลี กรีซ และเป็นโค้ชทีมชาติอิรัก

เป็นครูสอนมวยไทยของสมาคมครูมวยไทยและสถาบันอนุรักษ์ศิลปะมวยไทยแห่งชาติ

EXAMINATE DATE 17 MARCH 2013

MEMBERSHIP EXPIRE 16 MARCH 2016

 

NATTAKARN RAMPUDSA 

EXAMINATE DATE 17 MARCH 2013

MEMBERSHIP EXPIRE 16 MARCH 2015


   PRAYUTH VONGPRARAMAT

   นายประยุธ วงศ์ปรเมษฐ เคยชกมวยไทย และเป็นนักมวยสากลทีมชาติไทย เป็นกรรมการตัดสินมวยไทย

   และมวยสากล เป็นผู้ฝึกสอนมวยสากลทีมชาติไทย ผู้ฝึกสอนมวยไทยสมัครเล่นและอาชีพ ปัจจุบันเป็น

   ผู้ฝึกสอนมวยไทย ในสถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตชัยภูมิ

EXAMINATE DATE 17 MARCH 2010

MEMBERSHIP EXPIRE 16 MARCH 2015  


  

MAJ.GEN.SIROJ  KLAWTHANONG

   พลตรีศีโรตม แกล้วทนงค   เป็นครูผู้ฝึกสอนในโรงเรียน และเป็นวิทยากรอบรมครูพลศึกษาของโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร

   เคยแสดงศิลปะมวยไทยหน้าพระที่นั่งฯ เคยเป็นกรรมการสมาคมมวยไทยสมัครเล่นแห่งประเทศไทย

   ปัจจุบันทำโครงการลานมวยไทยครูเสือ KRU SWOR RAN MUAYTHAI PROJECT

EXAMINATE DATE 17 MARCH 2010

MEMBERSHIP EXPIRE 16 MARCH 2015 


   CHANATAT MONGKOLSILP

   นายชนทัต มงคลศิลป์   เป็นครูฝึกสอนมวยไทย และมวยสากล ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๒๐-๒๕๔๘ ที่โรงเรียนดอนเมือง

   เป็นวิทยากรสอนมวยไทยที่ประเทศมาเลเซีย และอบรมครูมวยไทยที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

   เป็นคณะกรรมการการจัดการแข่งขันและผู้ตัดสินมวยไทยสมัครเล่น มีผลงานทางวิชาการเกี่ยวกับประวัติศาสตร์มวยไทย

   การปรับปรุงเรียบเรียง กฎ กติกามวยไทยสมัครเล่น e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

EXAMINATE DATE 17 MARCH 2010

MEMBERSHIP EXPIRE 16 MARCH 2015   


   CHATTUCHAI CHAMPAHOM

   นายจัตุชัย จำปาหอม   เป็นครูผู้ฝึกสอนมวยไทย ในโรงเรียน และวิทยาลัยมวยไทยศึกษา มีผลงานทางด้านวิชาการเรื่อง

   พัฒนาการกีฬามวยไทยไชยา และเขียนกติกามวยไทยสมัครเล่น เป็นวิทยากรอบรมด้าน กฎ กติกา จรรยาบรรณ 

  ผู้ตัดสินมวยไทย และเคยรับตำแหน่งประธานผู้ตัดสินมวยไทยสมัครเล่น

EXAMINATE DATE 17 MARCH 2010

MEMBERSHIP EXPIRE 16 MARCH 2015  


   UBON JINDAMANEE

   อุบล จินดามณี  หัวหน้าค่ายมวย นักมวยไทยอาชีพ อาจารย์สอนมวยไทยในวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบุรี

   เป็นผู็ฝึกสอน ผู้ตัดสิน ผู้ชี้ขาดในการแข่งขันมวยไทยสมัครเล่นและอาชีพ สอนมวยไทยให้ชาวต่างประเทศ

EXAMINATE DATE 17 MARCH 2010

MEMBERSHIP EXPIRE 16 MARCH 2015

Notice of Expire We well give 1 month to respo 


    ADISORN KRAIWONG

   อดิศร  ไกรว่อง  มีประสบการณ์ในการชกมวยไทย ๗๐ ครั้ง เป็นครูสอนมวยไทยและมวยสากล ในวิทาลัยพลศึกษา 

   จังหวัดอ่างทอง คณะพลศึกษา มศว.พิษณุโลก โรงเรียนกีฬาจังหวัดขอนแก่น และมหาวิทยาลัราชภัฏพิบูลสงคราม

   เป็นผู้ฝึกสอนนักกีฬามวยไทยสมัครเล่น และัจัดการแข่งขันกีใามวยไทยสมัครเล่น

EXAMINATE DATE 17 MARCH 2010

MEMBERSHIP EXPIRE 16 MARCH 2015   


   WINAI JUMPAOON

   วินัย  จำปาอ่อน   มีประสบการณืในการชกมวยไทย ๕๐ ครั้ง เป็ฯครูสอนมวยไทย ที่โรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี

   เป็นผู้ฝึกสอนนักกีฬามวยไทยสมัครเล่น และจัดการแข่งขันกีฬามวยไทยสมัครเล่น

EXAMINATE DATE 17 MARCH 2010

MEMBERSHIP EXPIRE 16 MARCH 2015 

 


   SOMAPAT SITIWATYANA

   โสมพัส สิทธิวจิน

   ENGLAND 

EXAMINATE DATE 17 MARCH 2010

MEMBERSHIP EXPIRE 16 MARCH 2015 

 


   PRATIN SUKCHAMROEN    THAILAND

EXAMINATE DATE 17 MARCH 2010

MEMBERSHIP EXPIRE 16 MARCH 2015  

 

 

 


         JIRAPORN CHATIP

 

 

EXAMINATE DATE 17 MARCH 2012

MEMBERSHIP EXPIRE 16 MARCH 2015  


     SOMMAI SUKSAWANG

EXAMINATE DATE 17 MARCH 2012

MEMBERSHIP EXPIRE 16 MARCH 2015 

 

 


    SONGKLOD KHAMSAW

EXAMINATE DATE 17 MARCH 2012

MEMBERSHIP EXPIRE 16 MARCH 2015  

 

 

 


    SOMPORN ONMAK

EXAMINATE DATE 17 MARCH 2012

MEMBERSHIP EXPIRE 16 MARCH 2015  

 

 

 


     JARAN NOYLUM

EXAMINATE DATE 17 MARCH 2012

MEMBERSHIP EXPIRE 16 MARCH 2015

 

 

 


  DAEL TAN

MEMBERSHIP EXPIRE 16 MARCH 2016

HOME ADDRESS :  DUTCH MUAY BORAN FOUNDATION HOLLAND. (DMBF)

WEBSITE : http://www.dmbf.nl/             EMAIL : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it                   TEL : +31.77.3545544/ +316339123213 

STUDENTS REGISTER 

DALE TAN                                           SANDER TAN                               JELBE OOMENS                         MICHAEL DE HOND        

JEFFREY BRANDT                                 JOEP KLAASSENS                          FLORIS NOTEN                         KEAONO WEIDMANN    

RENE GEURTS                                     GLOVANY BURHENNE                    L.ZINN                                     L.VAN MOSSEVELD     

BERK AZKOBEK                                    EMRE POLAT                                I.OEDAICHAND                         S.ATESALP    

A.MEHDAOUI                                        I.DAEMEN                                   J.PATTEN                                 G.YILMAZ    

G.VAN MOSSEVELD                               PAUL RADEMAKER-DIESELNOI GYM     Y.HIDDEN     A.VALENTYN    R.TEPSTRA-FMI SPORT

S.M.ATSMA                                          S.PULLEN                                    R.VOLVEDA                                IRWIN VIVAS-MT

VIVAS                                                  F.OZACK                                     MAGNE                                      G.JALHAY        

BOB IIONGA                                         F.DZAACK                                   HELENA BOONSMA-POSSITIV KICK   

STEPHAN GIEBELS-LUMPINI GYM           R.JASPER                                    R.P TIENSTRA     

 

 

 

 

 

MOHAMMED  YOUSIF    SYRIA

EXAMINATE DATE 17 MARCH 2011

MEMBERSHIP EXPIRE 16 MARCH 2016

STUDENTS LIST

AHMAD HUSSAM


 

 Master Ralf Kussler

Max-Planck Str. 8

48249 Dülmen-Buldern

Fon +49 2590 939 47 06

Mobil +49 176 501 97 067

CAMP OR SCHOOL AT THIS PRESENT : THAI ACHIRA GERMANY

 STUDENTS LIST

1. ROLANDO JULID FELICES      KHAN 14

MEMBERSHIP EXPIRE 16 MARCH 2016


                  khalid zaqzouq.jpg - 88.87 Kb

 MASTER KHALED ZAQZOUQ

(HEAD COACH AND TECHNICAL DIRECTOR AND COACH OF NATIONAL TEAM)

MEMBERSHIP EXPIRE 16 MARCH 2016

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it     Tel. 00962795236231

STUDENTS LIST

KHAN 13  (RED - SILVER)

1.  SAIF ALDDEN KHALED ZAKZOUK             

2.  AHMAD MA ALFQAHA            

3.  Rasmi kamel rasmi dweik                 

KHAN 12 (RED - YELLOW)

1.  IBRAHIM RIYAD K.JABER

2.  WALEED FAED JABER

3.  ALI OMAR ZAQZOUQ

4.  RAMIZKAMELRASMIDWEIK

5.  MOHAMMAD ADILNAJJAR

6.  NABIL HOUTI

7.  JAOUAD EL HAIMER

KHAN 11 (RED-WHITE)

1.  WADIENAMIRWADIE MOAMMAR 

2.  AHMED TALAL MAKKI 

KHAN 10 (RED)

1.  EZ ALDDEN KHALED ZAKZOUK

2.  ELASAYED TAWFIK HUSSEIN

3.  ABDL HALIM MOHAMED FAKHOURI

4.  WALEED KHALID WALEED ZAQZOUQ

5.  EIADTURK MAMI

6.  AHMAD ABD-ALHALEEM AL SAWYANY

7.  MOHAMMAD DAKHEL AL KAFWEEN 

8.  SAIF ALADDEEN SAMEER AYOUB ATIEH

9.  MOHAMMED ABDULQAYYOUM QARI

KHAN 9 (BROWN-WHITE)

1.  AHMAD ABD-ALHALEEM AL SAWYANY

2.  ISMAIL KEFAH MAHFOUZ

3.  IBRAHIM KEFAH MAHFOUZ

4.  KAMEIRASMIKAMELDWEIK 

KHAN 8 (BROWN)

1.  EIAD TURKMAMI

2.  HISSAM WALEED SABRI TNEINEH

3.  MOHAMMAD DAKHEL AL KAFWEEN

4.  ABDAL RHMAN.F.ABD AL GAWAD

5.  MAHMOUD MOHAMMED FAKHOURI

6.  AHMED OMAR ABDULLAH

7.  WALEED KHALID ZAKZOOK

8.  BASAM SALEM.T.T.AL HAGHASSAN

9.  MARWAN MOHAMMD ZAKZOUD

10. OMAR KHALDOON.Z.ALHADDAD 

11. MOHAMMAD SAMIRBADAWI

12. AHMED MAHMOUD MOHAMED ABDELNABL

13. ALI YAMANI ALAMRI

14. AHMED M ELSISI

15.ABDULAHAD A GARI

16. HAITHAM BADOR

17. FAISA JAMEEL KURDI

18. HAITHAM AWADH AL DINI

19.ABDLELAH ALKHAYAT 

KHAN 7 (BLUE-WHITE)

1.  MOHAMMED SAMIR BADAWE 

2.  ABDALAH ALSAYED T. HUSSEIN

3.  AL MTASEM BELAH.M.ABUTOAUR 

4.  RAZEQ MARGE AL QTEFAN

5.  ABKULLA WAEL AL DEHDAR

6.  RAAD KHALID ABUHATAM

7.  AHMAD MAJEDKHADERKHADER

8.  RAHEEM HUSSAM

9.  ABDULLAH MOKHTAR

10. MOHAMMED DAGHISTANI 

KHAN 6 (BLUE)

1.  KHALID ABD-ALHALEEM AL SAWYANY

2.  RAAD KHALID ABU HATAM

3.  EMAD ADDIN RAED ALASHQAR

4.  KARIM  JAMAL IBRAHIM ABO SALEM

5.  ZAKARIA IBRAHIM ALI ZAQZOUQ

6.  MOHAMMAD DAKHEL AL KAFWEEN

7.  HAMZA MAHMOUD ABU TOAUR

8.  MAGO MOATASEM.F.F AL SHALABE

9.  LOUY ATAALAH.KH.ALQAWHAH

10. MOHMMAD SAMIR.S.BADAWE

11. HAZEEMHANIHAZEEM AL RASHDAN

12. MOHAMMAD L ABUZAEED

13. EZ AL ARABKEFAHMAHFOUZ

14. YAZANZIADAHMADKARAWI

15. ODAY KHALD ABO HALTAM

16. ABDULLAH IBAHIMSALEH

17. BASEL JEHAD AL ASOD

18. ABDULAZIZ BIN HASSAN

19. ANAS  SAMIR KINANI 

KHAN 5 (GREEN-WHITE)

1.  RABI ABDELRAHIM YOUSEFISSA

2.  ABD ALRHMAN L.ABU ZAEED

3.  MOHAMMAD L.ABU ZAEED

4. OBEIDAMOHMADSAIAD

5. YAHIASALEM M HODALEE

6. ABDARAOOF MAHFOUZ

7. JAMAL DIABJAMALALMASRI

8. REANMOHAMMAD ABD ALKREEMQSSEREN 

9. OTHMAN SAMEERMOHAMMADHODALIY

10. ZAEDMOHAMMED HAMDALLAH

11. AHMAD SAMIBAKEER AL ZEBDEH

12. YAZAN MAHMOUD SMODEY

13. ESAMMOHAMEDEBDALKHALEQ

14. OMAR KHEDERAWAD AL - ALI

15. AMEENMOHDSU AL MASHWAKHI

16. MOHAMAD AL KEBSI

17 OTHMAN BAGADER

KHAN 4 (GREEN)

1.  AHMAD TAWFIQ.S.BADWYAH

2.  AGNAD JGAKDIIB,Z,AKGDDAD

3.  ZAED KHALDOON.Z.ALHADDAD   

4.  ABDALH HAMAB.H.BADAR

5.  HASSAN SHADE DOOLA

6.  ZAED MAHMOUD ABU TOAUR

7.  AHMAD MAHMOUD ABU TOAUR

8.  HESHAM MAHMOUD ABU TOAUR

9.   MOHAMMAD FAEQ SLAYMAN

10. ABDALLAHH.M.ABUALDEBER

11. ABD ALKAREEM EMAD NASRULLAH

12. YAHIA SALEM M UHAMED SALIM

13. EZ AL ARAB KEFAH MAHFOUZ

14. OTHMAN SAMEER MOHAMMAD HODALIY

15. ABD ALLA KAMAL ABU RAAS 

16. MOHAMOUEDAYMANYOUSEFSHAWANEH

17. MAHMOUD MOHAMMAD AL MAGABLEH

KHAN 3 (YELLOW-WHITE)

1.  MALEK MOHAMMED ABD AL-ASHKAR

2.  HUSAM SUBHI MOHAMMAD

3.  ZED MOHAMMED HAMD ALLAH 

4.   HAIDERKHATHERJAABAS

5.  AOSZAKRYAFAHMAWAE

6.  OSAMA RAFALMHMMODISSA

7.  YAMANMOHAMMAD ABO SHHADEH

8.  ABDALRHMANEMAD AL HASSOUN  

9.  ABDALRHMAN IBRAHIM SALEH

10. AHMAD HAMDDAGAMAT

11. MAHMOUD NASER MUSTAFA DAYEKH

12. AHMAD MOHAMMAD AL MAGABLEH

13. FAIZ OSMAN HAMID

 


 

   new marwan.jpg - 555.48 Kb

    MARWAN KEYROUZ

 MEMBERSHIP EXPIRE 16 MARCH 2017

                                                                       SAUDI ARABIA - JEDDAH

                           ASST. GRAND MASTER MARWAN KEYROUZ        

STUDENTS LIST                                                                           
MMK96601

MAURICE KEYROUZ

4

MMK96603

ELIAS KHOURY

4

MMK96605

AYA MEHDI

4

MMK96610

RAFI WIJAYANTO

4

MMK96695

MARIO FARAH

4

MMK96602

MATTHEW KEYROUZ

3

MMK96604

FAYSAL KAYAL

3

MMK96606

BADER ELDIN SHAMALI

3

MMK96611

BADR RICHEH

3

MMK96615

DOMINIC  BAGYNSKYY

3

MMK96616

ENAYA AHMAD

3

MMK96617

FATIN ELSAADI

3

MMK96627

KAREEM MEHDI

3

MMK96631

KEIRA BITAR

3

MMK96636

MAJED ABDUL-WAHAB

3

MMK96643

PETER BARAKAT

3

MMK96644

PETER KILDANI

3

MMK96652

SAOUD SABALBAL

3

MMK96658

YASSIN NIGM

3

MMK96609

JUDE ATWEH

2

MMK96646

KEALLAN COURTEILLE

2

MMK96675

YASMINE GAHTANI

2

MMK96676

JUMANA DAKKAK

2

MMK96677

AHMED KADI

2

MMK96679

SAMUEL RICE

2

MMK96684

CELINE CHEMALI

2

MMK96687

FARES MALAIKA

2

MMK96688

LAITH MALAIKA

2

MMK96692

FAISAL MAJZOUB

2

MMK96696

MANSOUR AL TAYEB

2

MMK966100

ABDULLAH GHAZZAWI

2

MMK966101

YOUSSEF SHOUKRI

2

MMK966103

DIANA NASSIF

2

MMK966107

SIMAZ ASAAD

2

MMK966108

ZIAD ASAAD

2

MMK966109

KARIM ELSHARIF

2

MMK966110

MOHAMAD ELSHARIF

2

MMK966104

ADAM LENNOX

2

MMK96683

BILAL ABBAR

1

MMK96689

TALAL IDRIS

1

MMK96693

TALAL HABIS

1

MMK96699

BANA SHAMALI

1

MMK966111

KARIM SALHA

1

MMK966112

IBRAHIM ALI REZA

1

MMK966113

KAMEEL BASHA

1

MMK966114

MAJID AL JAMAL

1

 

 

 


  .jpg - 81.14 Kb              2.jpg - 88.59 Kb

นิกร  ภูวิชัย
(Nikorn Poowichai)

ชื่อชกมวย กรเพชร เพชรราชภัฏ

Kronphet Phetrachpat

ประวัติการชกมวย

ชกเวทีราชดำเนิน ลุมพินี

ชกในสังกัด ศึกวันทรงชัย

แชมป์ WBC INTERNATIONAL CHALLENGE

แชมป์ NAI KHANOM TOM CHAMPIONSHIP


  

YONGYOT YAMNGAMLEOW (ยงยศ แย้มงามเหลือ) 

          สมาคมครูมวยไทยขอรับรองว่า นาย ยงศย แย้มงามเหลือ วิทยฐานะครูมวยไทยชั้น 14 (มงคลเงิน) ได้มาเป็นวิทยากรพิเศษให้กับสมาคมครูมวยไทย โดยได้ถ่ายทอดองค์ความรู้ในวิชามวยไทยตามหลักสูตร ผู้ฝึกสอนกีฬามวยไทยอาชีพ C Licenses ของสำนักงานคณะกรรมการกีฬามวย การกีฬาแห่งประเทศไทย กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ให้กับสมาคมครูมวยไทย ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2544 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2544


 

จตุพร  ลือพัฒนสุข

ที่อยู่ : 9/263 ซอย 15 หมู่บ้านล้วนพฤกษา ถ.เทพารักษ์ ต.บางเมือง อ.เมือง จ.สมุทรปราการ

Email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Tel: 081 742 2695 

 Past experience   - ผู้ช่วยครูฝึกสอนของสถาบันอนุรักษ์มวยไทยไชยา 5 ปี 

                           - ครูฝึกสถาบันอนุรักษ์มวยไทยไชยา 3 ปี

Camp or Schoold at this present

                            - สถาบันอนุรักษ์มวยไทยไชยา - ค่ายศรีวนาไชยารัตน์

                            - ชมรมสืบสานมวยไทยไชยา และกระบี่กระบอง - สยามตรรกศิลา 


 watana juntrakun.jpg - 23.67 Kb                                       watana juntrakun 2.jpg - 5.88 Mb

วัฒนา  จันทะคุ

E-mail:   This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it    TEL:  415 722 13533

นาย วัฒนา จันทะคูณ

MR. WATTHANA JANTHAKHUN

ชื่อชกมวย เอ็น แฟร์แท็ก

ENN FAIRTEX

เกิดวันที่ 25 เมษายน 2513

04-25-1970

เจ้าของค่ายมวย BERKELEY MUAYTHAI เมือง BERKELEY CALLIFORNIA USA

ชกมวยเวทีราชดำเนิน,ลุมพินี

เป็นแชมป์ของประเทศสหรัฐอเมริกา IKKC WORD CHAMPION

IKF WORD CHAMPION

CAMP OR SCHOOL THIS PRESENT:  berklery Muay Thai & Fitness

PAST EXPERIENCE:  25ั YEARS 


 

 sarathy janetvilay.jpg - 5.67 Mb

SARATHY JANETVILAY 

ADDRESS:  2709 Macdonald Ave.  Richmond  CA 94806  U.S.A.

E-MAIL: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it           TEL:   510 - 691 - 8881

CAMP OR SCHOOL AT THIS PRESENT:  Anouphab Mud Muay Thai Lao

 PAST EXPERIENCE:   Fighter, Trainer gym ave.


 


 
Thursday, 26.05.2016